Aktualita: Zápis detí do MŠ

Dátum zverejnenia: 28. 04. 2022
Popis:
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do
materskej školy na školský rok 2022/2023 v čase od 8:00-15:00 hod.

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE
ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pred deti a dorast.
Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
Písomné žiadosti bude možné doručiť:
- osobne
- poštou
- odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2022 DOSIAHNE 5.ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE
VZDELÁVANIE POVINNÉ.

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/:
- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2022. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej kole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.
- ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť( deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok), v plnení povinného predprimárneho vzdelávania môže dieťa pokračovať na základe:
** písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
** písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
** informovaného súhlasu zákonného zástupcu
** ktoré dovŕšili päť rokov veku do 31. augusta príslušného roku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho
povinné predprimárne vzdelávanie predloží:
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania).Počet zobrazení: 4067


Aktuality

Zápis detí do MŠ

13. 04. 2023 - ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ V MESIACI MÁJ 20...  >> čítaj viac

Zápis detí do MŠ

28. 04. 2022 - Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do materskej školy na školský rok 2022/...  >> čítaj viac

CORONA - námety pre rodičov

02. 04. 2020 - CORONA COVID-19 námety pre rodičov Bližšie info na ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Letné šantenie

Mikuláš v MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2