Projekty

Národný projekt: NP MRK 2

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Cieľ projektu: Inkluzívna výchova a vzdelávanie detí v materskej škole významne prispieva ku vzájomnému poznaniu detí. Deti spoznávajú silné aj slabé stránky svojich rovesníkov, a aj keď sa od nich môžu výrazne odlišovať, naučia sa spolunažívať a vážiť si jeden druhého. Dobré medziľudské vzťahy sú predpokladom, že aj v neskoršom veku ich budú udržiavať, čo je predpoklad pre dobré spolužitie celej komunity obce.

Úlohou je vytvoriť v triede spoločenstvo, ktoré sa zaujíma a prejavuje starostlivosťou o všetky deti, otvorené všetkým a predstavujúce bezpečné prostredie pre všetkých. Ide pritom nielen o inklúziu detí so zdravotným postihnutím, ale aj o inklúziu detí vyrastajúcich v inom sociálnom a kultúrnom prostredí.


Školské projekty

Kamarátka príroda

Projekt je vytvorený pre deti materskej školy tak, aby sa aktivity dali prispôsobiť pre rôzne vekové kategórie. Aktivity logicky na seba nadväzujú a nasledujúca je logickým pokračovaním predchádzajúcej.

Cieľom projektu je:

  • prebúdzať environmentálne cítenie, byť citlivý na aktuálny stav prírody
  • zvyšovať povedomie o možnostiach ochrany a zveľaďovania prostredia v ktorom žijeme
  • prostredníctvom zážitkového učenia komplexne poznať javy a deje v životnom prostredí
  • výchova detí pre životné prostredie

Môj kamarát počítač

Cieľom projektu je využívanie a rozširovanie poznania v oblasti digitálnych a informačných kompetencíí v predprimárnom vzdelávaní. Rozvíjanie vôľových vlastností u detí. Precvičovanie a zdkonaľovanie jemnej motoriky pri manipulácii s počitačovou myšou. Aktivizovanie porozumenia a chápania pri aplikovaní záujmu detí o počítačovú gramotnosť. Rozvíjať u detí tvorivé myslenie pri kreatívnom produkovaní alternatívneho riešenia v edukačných programoch. Cirkus šaša Tomáša, Detske kútiky, Veselá lienka, Vševedkove safari, Alik.

Dopraváčik

Správnou motiváciou a aktivitami viesť deti a dospelých k bezbečnosti na cestách, ktorá sa prejaví v znížení počtu dopravných nehôd zapríčinených deťmi a to vhodným správaním sa detí na cestách. Sprievodnými akciami viesť deti a dospelých prevencii bezpečnosti na cestách.

Cieľom projektu je propagácia pohybu ako zdravého životného štýlu. Na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a to pravidelným bicyklovaním. Propagácia prevencie bezpečnosti na cestách. Získané kompetencie nadobudnuté vedomosťami a praktickými skusenosťami zmenia správanie detí na cestách. Deti získajú pocit bezpečia pri jazde na bicykli, naučia sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Aktuality

Zápis detí do MŠ

13. 04. 2023 - ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ V MESIACI MÁJ 20...  >> čítaj viac

Zápis detí do MŠ

28. 04. 2022 - Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do materskej školy na školský rok 2022/...  >> čítaj viac

CORONA - námety pre rodičov

02. 04. 2020 - CORONA COVID-19 námety pre rodičov Bližšie info na ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Letné šantenie

Mikuláš v MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2