História a súčastnosť

Naša materská škola začala písať svoju históriu v roku 1952. Svoju lásku a čas našim deťom denne odovzdáva 2 členný pedagogický kolektív vrátane pani riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti pre nadviazanie kolektívnych priateľstiev a získanie prvých poznatkov. Primárnym cieľom našej materskej školy je, aby každé dieťa absolvujúce predprimárne vzdelávanie získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen začiatok primárneho vzdelávania, ale dajú mu šancu v najvyššej miere využiť svoj potenciál.Dňa 1.7.2017 sa materská škola presťahovala do zrenovovaných priestorov bývalej ZŠ. Zmenilo sa dispozičné riešenie priestorov. MŠ získala nové priestory k vytvoreniu samostatnej spálne, zriadili sme novú telocvičňu pre deti, ktorá je vybavená moderným telovýchovným náčiním a náradím. Trieda je vybavená množstvom funkčných didaktických pomôcok, audiovizuálnymi pomôckami ktoré rozvíjajú senzomotorickú, kognitívnu a sociálno- emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa. V triede je umiestnená interaktívna tabuľa, ktorá sa využíva v procese výchovy a vzdelávania. Interiér tried je esteticky upravený a vybavený novým nábytkom, novými kobercami.

MŠ sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa. Sme jednotriedna MŠ ktorá ponúka variabilnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov, vrátane deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme adaptačný pobyt ak to požadujú rodičia. Zvýšenú pozornosť venujeme rozvíjaniu emocionálnej stránke osobnosti dieťaťa a vytvárame podmienky ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou v ktorej dominuje zážitkové učenie. Výchovno vzdelávací proces v Materskej škole ako inštitúcii predprimárneho vzdelávania sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu ,,Lienka" MŠ.
Naša materská škola zabezpečuje inštitucionálne predprimárne vzdelávanie, ktoré predstavuje rovnocennú súčasť výchovno- vzdelávacej sústavy.
Každé dieťa má právo na kvalitné predprimárne inštitucionálne vzdelávanie bez ohľadu na sociálne postavenie rodiny.

Materská škola má niekoľko priorít

- Pokračovať v športových tradíciách materskej školy a na základe prirodzenej radosti z   pohybu utvárať u detí trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam. Dieťa bude vedieť obohatenou telesnou výchovou koordinovať svoje pohyby v našej novozriadenej telocvični.

- Podporovať u detí záujem o vlastné zdravie, zvýšenie pohybovej aktivity a zodpovednému prístupu k zdravému spôsobu života, plnením cieľov z projektu Prevencia proti obezite.

- Dieťa bude poznať základy okolitého sveta, zamerané na podporovanie poznávacích schopností, vedené k samostatnej práci s počítačom, prácou na Interaktívnej tabuli. Prostredníctvom PC si bude rozvíjať tvorivé myslenie, technické myslenie. Digitálna hračka BEE -BOT predstavuje atraktívny nástroj rozvíjajúci vzťahy medzi informatikou a inými oblasťami výchovy a vzdelávania. Deti si osvojujú kompetencie vytváranie algoritmov, schopnosť pracovať v tíme, kooperovať, schopnosť uvažovať o svojom riešení, kriticky ho zhodnotiť, rozšíriť deťom slovnú zásobu.

 

Prevádzka MŠ

V našej materskej škole umožňujeme i poldenný pobyt. Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 do 15.45 hod. Súčasťou MŠ je i priestranná záhrada s dostatkom zelene, vybavená detským ihriskom, pieskoviskom a preliezkami. Umožňujeme deťom dostatočné rozvíjanie pohybových aktivít.

Poslanie MŠ

Vzájomnou spoluprácou a toleranciou vydobyť pre každé dieťa také prostredie, ktoré bude plné fantázie, vedomostí z nového poznania a úspechu.

Aktuality

Zápis detí do MŠ

13. 04. 2023 - ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ V MESIACI MÁJ 20...  >> čítaj viac

Zápis detí do MŠ

28. 04. 2022 - Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do materskej školy na školský rok 2022/...  >> čítaj viac

CORONA - námety pre rodičov

02. 04. 2020 - CORONA COVID-19 námety pre rodičov Bližšie info na ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Letné šantenie

Mikuláš v MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2