Aktualita: Zápis detí do MŠ

Dátum zverejnenia: 13. 04. 2023
Popis:
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
SA USKUTOČNÍ V MESIACI MÁJ 2023.

RIADITEĽKA MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 v čase od 8:00-15:00.
Miesto podávania žiadostí : Materská škola , Muránska Dlhá Lúka 116, 050 01 Muránska Dlhá Lúka.
PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK
2023/2024
Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast .
Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
Písomné žiadosti bude možné doručiť:
- osobne, poštou alebo odoslaním naskenovaneho tlačiva prostredníctvom e-mailu.
- elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ Muránska Dlhá Lúka 116
- elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2023 DOSIAHNE 5.ROK VEKU, JE
PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ.

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon.
* pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dovŕšia 5 rokov o 31. augusta 2023. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ príjme, ak je dostatok kapacít.
* ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok), v plnení povinného predprimárneho vzdelávania môže dieťa pokračovať na základe:
- písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
- informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
* ktoré nedovŕšili päť rokov veku do 31. augusta príslušného roku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedení dieťaťa , ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží:
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
(predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy a po prijatí detí, ktoré sa prijímajú prednostne podľa školského zákona, sa uprednostnia :
- deti , ktoré v kalendárnom roku dovŕšia 4 roky, 3 roky a mladšie (v prípade voľnej kapacity).Počet zobrazení: 4132


Aktuality

Zápis detí do MŠ

13. 04. 2023 - ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ V MESIACI MÁJ 20...  >> čítaj viac

Zápis detí do MŠ

28. 04. 2022 - Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do materskej školy na školský rok 2022/...  >> čítaj viac

CORONA - námety pre rodičov

02. 04. 2020 - CORONA COVID-19 námety pre rodičov Bližšie info na ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Letné šantenie

Mikuláš v MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2